Αβοκάντο προδιαγραφών εισαγωγής Ισπανίας ηλικίας 1.5 έτους σε γλάστρα με Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ... από 14 ευρώ

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΟΚΑΝΤΟ

Αγροτικό Μάρκετινγκ είναι μια ακολουθία από οργανωμένες και προγραμματισμένες ενέργειες που εξυπηρετούν ως σκοπό να κατευθύνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες από την πλευρά του παραγωγού στα χέρια του καταναλωτή (τελικού πελάτη)»

Αγροτικό μάρκετινγκ – Προώθηση αβοκάντο

Προώθηση- Μάρκετινγκ Αβοκάντο
Προώθηση- Μάρκετινγκ Αβοκάντο

Το Αγροτικό Μάρκετινγκ αποκτά ιδιαίτερη έννοια όταν στην αγορά ενός προϊόντος επικρατεί έντονος ανταγωνισμός και κυρίως στις περιπτώσεις που η προσφερόμενη ποσότητα του παραγωγού είναι μεγαλύτερη από τη ζητούμενη ποσότητα του τελικού καταναλωτή – πελάτη.

Στην περίπτωση αυτή λέμε, άτι έχουμε αγορά αγοραστών, γιατί στην περίπτωση αυτή οι αγοραστές έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη από τους πωλητές. Στην περίπτωση που η προσφερόμενη ποσότητα ενός προϊόντος είναι μικρότερη από τη ζητούμενη ποσότητα έχουμε αγορά πωλητών, γιατί στην περίπτωση αυτή οι πωλητές έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη από τους αγοραστές. Με την παρέμβαση του μάρκετινγκ σε μια αγορά αγοραστών αυξάνεται η ζήτηση των προϊόντων ενώ συγχρόνως ελέγχεται η προσφορά με αποτέλεσμα να μειώνεται η διαφορά : Προσφορά – ζήτηση με συνέπεια τη βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης των πωλητών.

Το αγροτικό μάρκετινγκ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες προώθησης των αγροτικών προϊόντων και κυρίως τα αβοκάντο . Η σημασία του και η σπουδαιότητά του, είναι μεγάλη.

Το αγροτικό μάρκετινγκ αποτελεί το συνδετικό κρίκο, μεταξύ των επιχειρήσεων παραγωγής του πρωτογενή τομέα, και τους καταναλωτές. Είναι δηλαδή πιο απλά ο συνδετικός παράγοντας που διευκολύνει τη φυσική διανομή, και διανομή των αγροτικών προϊόντων. Παρεμβάλλεται λοιπόν μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.

Ο ρόλος του αγροτικού μάρκετινγκ, είναι σημαντικός και ενδιαφέρει όλους όσους εμπλέκονται στο χώρο του αγροτικού μάρκετινγκ.

 1. Αρχικά ενδιαφέρει τον καταναλωτή, το συμαντικέοτερο κρικο της αλυσίδας της αγοράς για χάρη του οποίου εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία, προκειμένου να του προσφέρουμε το προϊόν που επιθυμεί και χρειάζεται, στη μορφή που το θέλει, στο μέγεθος που το θέλει, στην ποιότητα που εκείνος επιθυμεί, στην σωστή τιμή, και ασφαλώς στον σωστό χρόνο και τόπο.
 2. Ενδιαφέρει αυτούς που ασχολούνται με την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων:
  α. Τους παραγωγούς.

β. Τις επιχειρήσεις μεταποίησης και επεξεργασίας.

γ. Τις επιχειρήσεις διανομής, χονδρικό εμπόριο, λιανικό εμπόριο.

δ. Ενδιαφέρει όλους τους άλλους εμπλεκόμενους, όπως μεταφορείς, διαφημιστές, γραφεία προώθησης, κλπ.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων επεξεργασίας, τυποποίησης, και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που αποτελούν μέρος του συστήματος του αγροτικού μάρκετινγκ.

Σημαντική επίσης είναι η προσφορά τους, γιατί με τις δραστηριότητές τους συμβάλλουν στη απορρόφηση της αγροτικής παραγωγής, στην δημιουργία νέων προϊόντων, στην κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή, στην ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, στην προώθηση εξαγωγών με την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων, την συμβολή τους γενικότερα στην εθνική οικονομία της χώρας μας, και τη συμβολή τους σε άλλους τομείς όπως περιφερειακή ανάπτυξη, αποκέντρωση κλπ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Για να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά το μάρκετινγκ, χρειαζόμαστε πληροφορίες για την αγορά. Τις πληροφορίες αυτές πρέπει πρώτα να τις συγκεντρώσουμε και στη συνέχεια να τις επεξεργαστούμε και να τις αξιοποιήσουμε.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΥ

Εφόσον συγκεντρώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την αγορά το επόμενο βήμα μας είναι ο καθορισμός του τμήματος της αγοράς, στο οποίο θα απευθυνθούμε. Η αλήθεια είναι ότι ο κάθε καταναλωτής αποτελεί κάτι το μοναδικό, κάτι το ξεχωριστό. Για να μπορέσουμε λοιπόν να καλύψουμε τις ανάγκες των καταναλωτών μας, που σε τόσα πολλά διαφέρουν μεταξύ τους θα πρέπει να τους προσφέρουμε προϊόντα διαφορετικά απ’ αυτά των ανταγωνιστών μας. Στην πράξη όμως είναι αδύνατο να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες των καταναλωτών, για τον καθένα ξεχωριστά.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.

Η αξιολόγηση της επιχείρησης.

Αντικειμενικός σκοπός της αξιολόγησης είναι να κατευθύνει την επιχείρηση, στην αγορά για την οποία διαθέτει τα περισσότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Στο μάρκετινγκ αυτό καλείται έλεγχος μάρκετινγκ. Στον έλεγχο μάρκετινγκ, προσπαθούμε να επισημάνουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης.

Επιλογή της αγοράς στόχου.

Μετά το χωρισμό της αγοράς σε τμήματα, και την υλοποίηση της επισκόπησης μάρκετινγκ, η επιλογή της αγοράς στόχου γίνεται πολύ πιο εύκολα και πιο αντικειμενικά. Πιο απλά δεν απαιτείται παρά να σταθμίσουμε τα προσόντα που απαιτούνται για κάποιο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς, με τα προσόντα της επιχείρησής μας. Το στάθμισα αυτό θα μας κατευθύνει σε τμήματα της αγοράς για τα οποία έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες. Στην ουσία της επισκόπησης μάρκετινγκ, είναι το πάντρεμα των αποτελεσμάτων της αγοράς μ’ αυτό της επισκόπησης. Σταθμίζοντας τα ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες της επιχείρησης, και συνδυάζοντάς τα με τις ικανότητες που απαιτούνται, κατευθυνόμαστέ στην αγορά εκείνη στην οποία θα λειτουργήσουμε περισσότερο αποδοτικά και αποτελεσματικά. Παράλληλα θα πρέπει να γίνεται ένα στάθμισα των ευκαιριών και των κινδύνων που περικλείει η αγορά.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Χάραξη της στρατηγικής μάρκετινγκ

Μετά το στάδιο του έλεγχου μάρκετινγκ, το επόμενο βήμα είναι η χάραξη της στρατηγικής μάρκετινγκ. Σημαντικό ρόλο στο στάδιο αυτό παίζουν οι σκοποί της επιχείρησης, και οι στόχοι της. Αποφασιστική επίδραση επίσης ασκούν, τα τμήματα της αγοράς τα οποία η επιχείρηση έχει αναγνωρίσει ως αγορές-στόχους, καθώς και τα μέσα δράσης της επιχείρησης και η αντικειμενική αξιολόγηση των δυνατοτήτων της.

ΣΤΑΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ανάμεσα στον παραγωγό, την επιχείρηση μεταποίησης και τον καταναλωτή υπάρχει μια απόσταση. Την απόσταση αυτή έρχονται να καλύψουν οι διεργασίες του αγροτικού μάρκετινγκ. Αν θελήσουμε να δούμε τις διεργασίες αυτές, θα βλέπαμε σε πρώτο στάδιο την ανάπτυξη των παρακάτω δραστηριοτήτων.

 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
 2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
 3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
 4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

α. Μεταφορά από τον τόπο παραγωγής στον τόπο συγκέντρωσης, β. Μεταφορά από τον τόπο συγκέντρωσης στον τόπο αποθήκευσης,

γ. Μεταφορά από τον τόπο αποθήκευσης στον τόπο επεξεργασίας, δ. Μεταφορά από τον τόπο επεξεργασίας στον τόπο αποθήκευσης, ε. Μεταφορά από τον τόπο αποθήκευσης στον τόπο διανομής.

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Η κύρια λειτουργία αυτού του τομέα, περιλαμβάνει επεξεργασία-μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, των αγροτικών προϊόντων. Η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, προσθέτει χρησιμότητες μορφής και μεγέθους στα αγροτικά προϊόντα. Έντονος είναι σήμερα ο ανταγωνισμός στο χώρο της τυποποίησης-μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Ανάμεσα σ’ αυτό τον ανταγωνισμό εμφανίζονται επιχειρήσεις με γνωστά και επώνυμα προϊόντα, και κάποιες άλλες με λιγότερο γνωστά προϊόντα, σήματα ή μάρκες.

Σημαντικό ρόλο σ’ αυτή τη λειτουργία διαδραματίζει ο τρόπος τοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά, και η δραστηριότητα προβολής των προϊόντων και ενημέρωσης του καταναλωτή.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

21

Συσκευασία του προϊόντος

Όπως οι αποφάσεις για την ποιότητα, έτσι και οι αποφάσεις για τη συσκευασία, μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά, την ανταπόκριση των καταναλωτών απέναντι στα αγροτικά προϊόντα. Επίσης η συσκευασία μπορεί να ασκήσει επίδραση και στα άλλα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, που αποτελεί τη συνολική προσφορά της επιχείρησης.

Οι λόγοι που επιβάλλουν τη συσκευασία των αγροτικών προϊόντων είναι:α. Η αναγκαιότητα για την εξασφάλιση καλής ποιότητας και εξασφάλιση της υγιεινής των προϊόντων.

β. Η ανάγκη για μακροχρόνια διατήρηση των αγροτικών προϊόντων, και η διευκόλυνση κατά τη μεταφορά τους.

γ. Η παρέμβαση του κράτους και των οργανώσεων των καταναλωτών, για λόγους προστασίας των καταναλωτών.
δ. Οι ανάγκες των καταστημάτων του λιανικού εμπορίου.

ε. Η χρησιμοποίηση του παράγοντα νέα τεχνολογία και νέων υλικών.

Στην πράξη η συσκευασία των προϊόντων, θεωρείται σήμερα ένας αποτελεσματικός μηχανισμός προώθησης του προϊόντος και αύξησης των πωλήσεών του.

Οι βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί η συσκευασία είναι:

 1. Να προστατεύει το προϊόν, και να είναι πρακτική.
 2. Να ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση του προϊόντος.
 3. Να υλοποιεί και να διευκολύνει την επικοινωνία ως προς,

α. Την επαρκή πληροφόρηση π.χ. μάρκα, οδηγίες χρήσης, σύνθεση προϊόντος κλπ.

β. Την αποτελεσματική προώθηση, π.χ. διαφοροποίηση του προϊόντος, προβολή του επικοινωνιακού μηνύματος, να παρουσιάζει τις ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα του προϊό­ ντος. Η συσκευασία χρησιμεύει σαν μια διαρκή υπενθύμιση προώθησης, ιδιαίτερα όταν το προϊόν βρίσκεται εκτεθειμένο ανάμεσα σε δεκάδες ανταγωνιστικά στα καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης.

Αποφάσεις κλειδιά για τον αποτελεσματικό σχεδίασμά της συσκευασίας αποτελούν:

Τα παραπάνω στάδια θα λέγαμε ότι αποτελούν τα ουσιαστικά στάδια του μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων, και αφορούν τόσο τον παραγωγό, όσο και τον μεταποιητή. Επισημαίνουμε και πάλι ότι οι παραπάνω δραστηριότητες αναπτύσσονται είτε δούμε τα αγροτικά προϊόντα ως καταναλωτικά προϊόντα, είτε τα δούμε ως βιομηχανικό προϊόν που αποτελεί πρώτη ύλη για την μεταποίηση. Επίσης επισημαίνουμε ότι καθένα από τα παραπάνω στάδια αποτελεί κρίκο της ίδιας αλυσίδας. Υπάρχει μία δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των πιο πάνω σταδίων, και θα λέγαμε ότι το ένα στηρίζει το άλλο.

Η τιμή

Η τιμή ενός προϊόντος αντιπροσωπεύει την αξία όλων των υλικών και άυλων μεταβλητών, που απαρτίζουν το προϊόν. Η τιμή μπορεί να επιδράσει αποφασιστικά στις πωλήσεις και τα κέρδη, και παράλληλα να επιδράσει στην αποτελεσματικότητα που έχουν τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ. Στο όλο μίγμα μάρκετινγκ, η τιμή είναι το ελαστικότερο στοιχείο του μίγματος και έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλεται βραχυπρόθεσμα. Η σημασία της είναι μεγάλη, γιατί έχει τη δυνατότητα να επιδρά, στην αντίληψη των αγοραστών για την ποιότητα, και γενικότερα για το προϊόν.

Για τη σωστή άσκηση της τιμολογιακής μας πολιτικής, απαραίτητα θα πρέπει να γνωρίζουμε:

 1. Το κόστος του προϊόντος μας.
 2. Τη ζήτηση και τις μεταβολές της αναφορικά με το προϊόν.
 3. Τα κίνητρα του αγοραστή.
 4. Γνώση των δυνατοτήτων και των αντιδράσεων των ανταγωνιστών.

Διάγνωση τιμών αγροτικών προϊόντων

 1. Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων χαρακτηρίζονται από μεγάλη αστάθεια σαν αποτέλεσμα της ανελαστικότητας ταιν καμπύλών προσφοράς και ζήτησης.
 2. Λόγω ανελαστικότητας οι μεταβολές στο επίπεδο προσφοράς και ζήτησης προκαλούν μεγαλύτερες μεταβολές στις τιμές.
 3. Για την επίτευξη καλύτερων τιμών απαιτείται αναδιάρθρωση της παραγωγής με γνώμονα τη ζήτηση, και απαιτεί μακροπρόθεσμη επιλογή.
 4. Η χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, δύναται να προσαρμόσει την παραγωγή χρονικά στη ζήτηση και να διαμορφώσει καλύτερες τιμές.
 5. Η ανελαστικότητα της παραγωγής ως προς τη ζήτηση χρονικά και τοπικά επιδρά στη διαμόρφωση της τιμής, με την προσθήκη του κόστους μεταφοράς και αποθήκευσης.
 6. Απαιτείται, σωστός σχεδιασμός της αγροτικής παραγωγής, για την αποφυγή πλεονασμάτων, σε περιπτώσεις αυξήσεως της τιμής, που επιδρούν μετέπειτα αρνητικά στη διαμόρφωση του αγροτικού εισοδήματος, στην αστάθειά του και στην εμπλοκή του προγραμματισμού.

Η διανομή

Αν δώσουμε ένα ορισμό του δικτύου διανομής θα λέγαμε ότι είναι το σύνολο των μέσων που διαθέτει μια επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών συνεργατών της, μέσω των οποίων διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά. Το δίκτυο διανομής λοιπόν περιλαμβάνει ένα σύνολο οικονομικών παραγόντων, που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την προώθηση των προϊόντων της, προς τον καταναλωτή

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η προώθηση είναι η δημιουργία και διατήρηση της απαραίτητης επικοινωνίας της επιχείρησης με την αγορά-στόχο. Σκοπός της προώθησης, είναι να πληροφορήσει τους καταναλωτές, για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που καλύπτουν τις ανάγκες τους και επιπλέον να τους πληροφορήσει για το πού και πώς το προϊόν είναι διαθέσιμο για να το αποκτήσουν. Αντικειμενικός σκοπός αυτής της επικοινωνίας είναι να επηρεαστεί η στάση τους. Τα κύρια εργαλεία της έμμεσης προώθησης είναι η διαφήμιση, η προώθηση πωλήσεων και οι δημόσιες σχέσεις. Η άμεση προώθηση περιλαμβάνει την προσωπική πώληση.

3.3.1 Διαφήμιση

Ή διαφήμιση αποτελεί μια απρόσωπη και πληρωμένη παρουσίαση και προώθηση ιδεών, αγαθών, ή υπηρεσιών που γίνεται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης από μια επιχείρηση. Αντικειμενικός της σκοπός να πληροφορήσει, να πείσει και να υπενθυμίσει κάτι στο ακροατήριο. Με διάφορα κριτήρια τη διαφήμιση μπορούμε να την κατατάξουμε σε διάφορες κατηγορίες.

Αγροτικό μάρκετινγκ - Προώθηση αβοκάντο
Αγροτικό μάρκετινγκ – Προώθηση αβοκάντο

Είστε παραγωγός επαγγελματίας ή ιδιώτης;

Δηλώστε τώρα τα στοιχεία σας ( δωρεάν) και τα στοιχεία της καλλιέργειά σας. Ούτως ώστε να διερευνήσουμε πιθανότητα συνεργασίας και προώθησης της σοδειά σας σε συνεργασία και με άλλους παραγωγούς απευθείας σε πελάτες χονδρικής ή λιανικής.

,

,

Close My Καροτσάκι
Close Επιθυμητά
Recently Viewed Close
Close
Close
Categories
English